Centrum Edukacji Przyrodniczej Narodowego Parku BORY TUCHOLSKIE

Atrakcje

Informacje

Jak zrodził się pomysł

W 1999 r. Park Narodowy „Bory Tucholskie” przejął od Nadleśnictwa Przymuszewo XIX – wieczny dworek (dawniej pełniący funkcję siedziby nadleśnictwa) wraz z budynkiem inwentarskim z otaczającym go terenem w miejscowości Chociński Młyn. Osada ta położona jest centralnie względem atrakcyjnych przyrodniczo obiektów znajdujących się w Parku i jego bezpośrednim otoczeniu. Leży na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, obszarów Natura 2000: Wielki Sandr Brdy (PLB220001), Doliny Brdy i Chociny (PLH220058) i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jednocześnie jest to miejsce skrzyżowania ważnych dla regionu dróg: wojewódzkiej i powiatowej, co zapewnia swobodny dojazd z miejscowości pobytowych własnym środkiem lokomocji lub podmiejską komunikacją autobusową. Obecnie, dzięki sieci ścieżek rowerowych Kaszubskiej Marszruty, z większości okolicznych miejscowości (m.in. Chojnic, Brus, Swornegaci, Konarzyn) do Chocińskiego Młyna można dojechać na rowerze. Z uwagi na tak dobrą lokalizację oraz niezaprzeczalne walory przyrodnicze, miejscowość tę wybrano na budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Dodatkowym walorem osady jest też fakt zachowania dawnej zabudowy wsi, której charakter będą podkreślały obiekty przyszłego Centrum. Umiejscowienie działalności edukacyjnej w tym miejscu nie pozostanie bez znaczenia dla  przyrody Parku. Z jednej strony łatwy i bezpieczny dojazd  umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych na jego terenie, z drugiej dość znaczne oddalenie od najcenniejszych jego obszarów  zabezpieczy przed nadmierną penetracją przez turystów.

Prace przygotowawcze

Realizację założeń utworzenia Centrum rozpoczęto od wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej i architektoniczno-funkcjonalnej dworu i budynku inwentarskiego. W następnym etapie w oparciu o jej ustalenia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przyszłego ośrodka, która została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dodatkowo, na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy powstało opracowanie „Koncepcja utworzenia Centrum Przyrodniczego w Chocińskim Młynie w którym umiejscowione będą produkty lokalne – faza 1 i 2”. Dokument ten analizuje możliwość szerszego wykorzystania walorów Chocińskiego Młyna przez utworzenie wsi kulturowej. Koncepcja ta została zapisana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice (uchwała Rady Gminy Chojnice nr XI/100/2011 z dnia 30.06.2011 r.), gdzie wskazano również potrzebę sporządzenia dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2013 roku Park Narodowy „Bory Tucholskie” uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pod nazwą: „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej” Etap I.: Budowa zaplecza dydaktycznego”. Dzięki temu, na początku 2014 roku rozpoczęto prowadzenie robót budowlanych.

Źródło: pnbt.com.pl